יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ה

לתשומת לב: זמנית חסרות לנו כמה הקלטות.
Separator

ר' אליהוא שנון

"אבל זה כתוב בסידור!"

איך מתקבעים בתודעתנו נוסחים מוטעים?

מעבר לשגיאות שכל חזן מחדש בתפלתו, גם המדפיסים אשמים בשגיאות הנקרא, ולא רק בשגיאות דפוס. אלא שוגים גם בהבנת הפסוק. יש מהדורות שזכו לתפוצה רחבה וכללו בהן שגיאות משונות שהפכו לנכסי צאן ברזל של הקורא התמים. דוגמות אחדות הובאו מסידורים אך גם ממקורות אחרים.


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב דוד כוכב

על גזיזה כסיסה וקציצה

בשורשים רבים קיימים חילופים של עיצורים מאותו מוצא, כגון באותיות ז – ס – צ.

זעיר / צעיר; פרז / פרס / פרץ; גזז / כסס / קצצ, ועוד.


קישור ישיר לקובץ

Separator

ר' משה אוסי

עברית של חנוכה

בהרצאה נותחו מילים שאנו משתמשים בהן בימי החנוכה: 1. הקשר בין חנוכה לחנוך בן קין, אברהם אבינו המחנך הראשון וחניכיים. 2. הקשר בין סופגניה לספונג'ה? 3. כרכר, חזרזר, סבסב, גלגלן, פורפירה, דריידל וסביבון. 4. נר ומנורה וקיבוץ מנרה 5. מן הפח אל הפך 6. נס חנוכה ונס ציונה.


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יצחק פרנק

"החיים והמוות ביד הלשון"

הרב יצחק פרנק דן בנוסח ובניקוד של תפילת "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים": האם עדיפים שמות עצם מופשטים סתמיים (כגון "חיים") או מיודעים (החיים)?

סוגיה זו קשורה גם לתולדות המבטא המכונה היום "אשכנזי" וכן להבנת הביטוי "ספר החיים".


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יהודה קרויזר

דברי ברכה מפי מרא דאתרא

חשיבות הדיוק בלשון, וחשיבות הלשון הקצרה.
Separator

ר' משה אוסי

תוספת בעניין "בוצינא"

תוספת לדברים שהזכיר הרב יהודה קרויזר בעניין דו המשמעות של המילה "בוצינא".
Separator

הרב ראובן חיים קליין

באיזו שפה דיבר אדם הראשון?

יש סתירה לכאורה בדברי חז"ל בשפתו של אדה"ר אם בלשון ארמית סיפר או שדיבר בלשון הקודש. במשך הדורות הוצעו כמה מהלכים ליישב את הסתירה ובכלל דבריהם עניינים חשובים בגישת חז"ל ללשוננו הקדושה.
Separator

ר' אוריאל פרנק

הכרעות הגר"ע יוסף זצ"ל בנוסח התפילה

עד כמה הכרעות הגר"ע יוסף בנוסח התפילה הן שימור המסורת הלשונית שבפי עדות ספרד, ועד כמה הן הכרעה ע"פ סברה ומה שנראה כנוסח "מדויק" יותר ותואם יותר את העברית המקראית. עיון בארבע דוגמות מסידור התפילה: דגש "דחיק" בתפילה; ניקוד מילת השלילה "אי"; "האוהבים דבריה"; "וכַן" שני כתובים.

Separator

כתיבת תגובה

Separator